Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/mainfile.php on line 64
Umowa Kupna/Sprzedaży Pojazdu na Raty | AutoInformator.pl
    AutoInformator.pl      Samochody Osobowe      Samochody Dostawcze      Zarejestruj Komis      Kredyt Samochodowy
Kredyt Samochodowy | Ubezpieczenie Samochodowe | Umowy Kupna/Sprzedaży | Kalkulator składki OC


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 30

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 31

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 32

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 33

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 34

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 36

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 41

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 42

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 42

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 43

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 44

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 45

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 46

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 47

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 48

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 49

Umowa Kupna/Sprzedaży Pojazdu na Raty
Umowa Sprzedaży Samochodu na Raty

Zawarta w dniu w pomiędzy:
, zamieszkałym(łą) w , , legitymującym(cą) się dowodem osobistym , wydanym przez zwanym(ną) dalej sprzedawcą, a:

, zamieszkałym(łą) w , , legitymującym(cą) się dowodem osobistym , wydanym przez zwanym(ną) dalej kupującym.

§ 1.


1. Przedmiotem niniejszej umowy jest samochód , rok produkcji , , numer rejestracyjny , numer karty pojazdu .
2. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego własność oraz jest wolny od jakichkolwiek roszczeń i obciążeń na rzecz osób trzecich.

§ 2.


1. Strony zawierają umowę sprzedaży rzeczy opisanej w § 1 umowy za cenę
(słownie: ) Wszystkie koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi Kupujący.
2. Kwota ta zostanie wpłacona w następujący sposób:
a. w dniu dzisiejszym Kupujący zapłacił Sprzedawcy kwotę PLN, jako część ceny kupna. Sprzedawca pokwituje przyjęcie tej kwoty,
b. resztę ceny kupna Kupujący zapłaci w ratach po PLN miesięcznie dnia każdego miesiąca, aż do zupełnej zapłaty ceny kupna. Spłata rat nastąpi w dniu .

§ 3.


1. Sprzedawca zastrzega sobie na przedmiocie sprzedaży prawo własności aż do zupełnej zapłaty ceny kupna.
2. Wydanie przedmiotu umowy Kupującemu wraz z kompletem kluczyków, dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu, dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia OC] nastąpiło w dniu zawarcia umowy, co kupujący potwierdza przez jej podpisanie.
3. Kupujący oświadcza, że stan techniczny przedmiotu umowy jest mu znany oraz że nie zgłasza co do niego żadnych zastrzeżeń.
4. Wszystkie koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi Kupujący.
5. W razie zalegania przez Kupującego z zapłatą dwu lub większej ilości rat Sprzedawca może żądać natychmiastowego zapłacenia całej mu należnej kwoty.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący obowiązany będzie zwrócić Sprzedawcy przedmiot i zapłacić wynagrodzenie za używanie go za każdy miesiąc po % od ceny kupna, jak również zapłacić stosowne odszkodowanie, gdyby przedmiot był uszkodzony. Sprzedawca będzie zobowiązany w takim przypadku zwrócić Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę na poczet ceny kupna, po potrąceniu z niej wzajemnych roszczeń.
7. Niebezpieczeństwo połączone z posiadaniem przedmiotu ciąży na Kupującym od chwili wydania mu przedmiotu kupna.

§ 4.


1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedawca

.........................
Kupujący

.........................


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/baza/MS_Analysis/mstrack.php on line 44AutoInformator.pl to portal gromadzący

Ogłoszenia Motoryzacyjne

 z całej Polski. Najlepsza

AutoGiełda

,

Auto Giełda

,

Giełda Samochodowa

 tylko w serwisie AutoInformator.pl -

Ogłoszenia Motoryzacyjne

 dla każdego!

AutoInformator.pl © 2005-2007 Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Kontakt z Administracją | Mapa Strony