Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/mainfile.php on line 64
Uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego - artykuł
    AutoInformator.pl      Samochody Osobowe      Samochody Dostawcze      Zarejestruj Komis      Kredyt Samochodowy

Encyklopedia | Alkomat | Punkty Karne | Tablice Rejestracyjne | Taryfikator | Znaki Drogowe | Benzyna/Diesel | Poradniki MotoryzacyjneDeprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 30

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 31

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 32

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 33

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 34

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 36

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 41

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 42

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 42

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 43

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 44

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 45

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 46

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 47

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 48

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 49
Poradniki Motoryzacyjne - > Uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego

Uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego


Strona: 1/1


Inspekcja Transportu Drogowego jest stosunkowo młodą instytucją. Powołana została ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Stworzenie tej służby wynikało z konieczności realizacji wymagań akcesyjnych Unii Europejskiej. Pierwsi wyszkoleni inspektorzy wyszli na polskie drogi 1 października 2002 roku.
Inspekcja Transportu Drogowego powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcją transportu drogowego kieruje Główny Inspektor Transportu Drogowego, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw transportu. Ponadto istnieje 16 przedstawicielstw Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego, którymi kieruje wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej.

Inspektorem Transportu Drogowego może być osoba, która:

 posiada obywatelstwo polskie;
 ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne;
 legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym;
 posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B;
 ukończyła 25 lat oraz posiada wymagany stan zdrowotny;
 złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy przede wszystkim kontrola:

• Dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych.

• Dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne.

• Ruchu drogowego w zakresie transportu.

• Przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy.

• Przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt.

• Przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

• Wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania.

• Kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego.

Kontrola Inspekcji nie obejmuje:

1. Przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:
 przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w niezarobkowym przewozie drogowym osób;
 o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
 zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego. Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami, którzy wykonują transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne, należy również do inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

2. Pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz pojazdów specjalnych.
Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami, którzy wykonują transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne, należy również do inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektor w trakcie wykonywania czynności kontrolnych jest uprawniony do wydawania poleceń i sygnałów(mogą one być wydawane przez inspektora pieszego lub znajdującego się w oznakowanym pojeździe). Inspektor wykonując czynności kontrolne musi być:
 umundurowany;
 posiadać legitymację służbową;
 posiadać odznakę identyfikacyjną;
 używać oznakowanego pojazdu służbowego.

Sposób zatrzymania pojazdów i zachowanie Inspektora podczas kontroli

Zatrzymanie pojazdu do kontroli może być dokonane tylko przez umundurowanych inspektorów znajdujących się: w pobliżu oznakowanego pojazdu służbowego lub w miejscu oznakowanym znakiem drogowym uprzedzającym o kontroli. Inspektor wydając polecenie do zatrzymania pojazdu musi je podać z dostatecznej odległości, w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w miejscu wskazanym przez policjanta. W warunkach dostatecznej widoczności podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów lub ręką, a w warunkach niedostatecznej widoczności - latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym. Inspektor jadący pojazdem samochodowym może podawać kierującemu pojazdem polecenia do określonego zachowania się za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych. Inspektor, po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto jest zobowiązany przedstawić kontrolowanemu legitymację służbową. Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację inspektora, w szczególności dotyczących jego stopnia, imienia i nazwiska oraz nazwy organu, który wydał ten dokument. Inspektor wykonuje czynności kontrolne w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej.

Kontrolowany jest obowiązany umożliwić inspektorowi dokonanie czynności kontrolnych, a w szczególności:

1) Udzielić ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub inne nośniki informacji oraz udostępnić dane mające związek z przedmiotem kontroli.

2) Udostępnić pojazd, a w uzasadnionych przypadkach wynikających z przeprowadzonej kontroli pojazdu na drodze, obiekt, siedzibę przedsiębiorcy oraz wszystkie pomieszczenia, w których przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą bądź też przechowuje mienie przedsiębiorstwa.

3) Umożliwić sporządzenie kopii dokumentów wskazanych przez kontrolującego.

4) Umożliwić sporządzenie dokumentacji filmowej lub fotograficznej, jeżeli może ona stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli.

5) Umożliwić przekazanie, za potwierdzeniem odbioru, kopii dokumentów, w tym gromadzonych przez przedsiębiorcę wydruków z tachografu cyfrowego i karty kierowcy, oraz oryginału zapisu urządzenia samoczynnie rejestrującego prędkość jazdy, czas jazdy i postoju lub karty kierowcy, których kontrola będzie dokonywana poza siedzibą przedsiębiorcy.

Inspektor w związku wykonywaniem czynności kontrolnych jest uprawniony do:

1. Legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu.

2. Sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, a także dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia.

3. Żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

4. Sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze. Kontrola ta obejmuje dokumentację dotyczącą stanu technicznego pojazdu oraz co najmniej jeden z następujących elementów:
 układ hamulcowy i jego części;
 układ wydechowy;
 zadymienie spalin (diesel);
 emisje gazowe (benzyna, gaz ziemny lub gaz płynny (LPG));
 połączenia układu kierowniczego;
 światła, urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej;
 koła/opony;
 zawieszenie (widoczne usterki);
 podwozie (widoczne usterki);
 tachograf (instalacja);
 ogranicznik prędkości (instalacja i funkcje);
 dowody na wycieki paliwa/oleju.

Policjant może kierować kontrolowanym pojazdem w zakresie posiadanego uprawnienia do kierowania pojazdami, jeżeli jest to niezbędne dla:

- dokonania sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, a w szczególności skuteczności działania hamulców, albo sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu;
- sprowadzenia pojazdu w miejsce, w którym nie utrudnia on ruchu ani nie zagraża jego bezpieczeństwu, jeżeli pojazd został zatrzymany do kontroli w wyniku prowadzonych działań pościgowych.

5. Sprawdzenie zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazd i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku;

6. Zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty kierowcy;

7. Wydawania poleceń:

a. osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi,

b. kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania;

8. Uniemożliwienia:

a. kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b. korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska,

c. korzystania z pojazdu, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,

d. kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

9. Używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego;

10. Usuwania lub przemieszczania pojazdu;

11. Kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem;

12. Używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu;

13. Występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem;

14. Pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają określone wielkości; pilotowanie wykonywane jest za opłatą ponoszoną przez właściciela lub posiadacza pojazdu.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół, a jego kopię doręcza się kontrolowanemu. Protokół podpisują inspektor i kontrolowany. Do protokołu kontroli kontrolowany może wnieść zastrzeżenia. Odmowę podpisania protokołu przez kontrolowanego odnotowuje się w protokole. Wyniki kontroli wykorzystywane są do formułowania wniosków o wszczęcie postępowania:

• administracyjnego o cofnięcie uprawnień przewozowych przedsiębiorcy, określonych przepisami ustawy;

• karnego lub karno-skarbowego;

• w sprawach o wykroczenia;

• przez organy Państwowej Inspekcji Pracy;

• przewidzianego w umowach międzynarodowych w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych.


Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym;
• ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Newsy o podobnej tematyce:
Artykuły o podobnej tematyce:
TAGI:

Inspekcjia Transportu Drogowego

,

innspektor

,

uprawnienia

,Fotki z Encyklopedii:


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/baza/MS_Analysis/mstrack.php on line 44AutoInformator.pl to portal gromadzący

Ogłoszenia Motoryzacyjne

 z całej Polski. Najlepsza

AutoGiełda

,

Auto Giełda

,

Giełda Samochodowa

 tylko w serwisie AutoInformator.pl -

Ogłoszenia Motoryzacyjne

 dla każdego!

AutoInformator.pl © 2005-2007 Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Kontakt z Administracją | Mapa Strony