Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/mainfile.php on line 64
Co zrobić, gdy w nowo zakupionym samochodzie wyszła na jaw wada ukryta ? - artykuł
    AutoInformator.pl      Samochody Osobowe      Samochody Dostawcze      Zarejestruj Komis      Kredyt Samochodowy

Encyklopedia | Alkomat | Punkty Karne | Tablice Rejestracyjne | Taryfikator | Znaki Drogowe | Benzyna/Diesel | Poradniki MotoryzacyjneDeprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 30

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 31

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 32

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 33

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 34

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 36

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 41

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 42

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 42

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 43

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 44

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 45

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 46

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 47

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 48

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 49
Poradniki Motoryzacyjne - > Co zrobić, gdy w nowo zakupionym samochodzie wyszła na jaw wada ukryta ?

Co zrobić, gdy w nowo zakupionym samochodzie wyszła na jaw wada ukryta ?


Strona: 1/1


Kupiliśmy używany samochód, lecz po kilku tygodniach jazdy zaczyna się on psuć. Co w takim wypadku należy zrobić? Jakie prawa nam przysługują? Jakie obowiązki ma sprzedawca? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przepisach kodeksu cywilnego oraz w umowie kupna – sprzedaży, jaką podpisaliśmy ze sprzedawcą.

§ 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w
umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,
jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

§ 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana
stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążona prawem osoby
trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za
istnienie praw (rękojmia za wady prawne) (art.556 kodeksu cywilnego).
Z przytoczonego przepisu kodeksu cywilnego wynika, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego za:

a) wady fizyczne, jeśli:

 zmniejszają wartość lub użyteczność samochodu, np. zepsuty silnik,

 pojazd nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, np. ma podkręcone liczniki,

 samochód został wydany kupującemu w stanie niezupełnym, np. brak jednej z poduszek powietrznych,

b) wady prawne, jeśli:

 samochód stanowi własność osoby trzeciej, np. pochodzi z kradzieży,

 samochód jest obciążony prawem osoby trzeciej, np. prawem zastawu.

Pociągając do odpowiedzialności sprzedawcę należy wiedzieć przede wszystkim, co to jest wada ukryta – jest to wada, którą sprzedawca podstępnie zataił przed kupującym, a kupujący nie mógł jej z łatwością odkryć. Podstępne zatajenie to „umyślne działanie lub zaniechanie sprzedawcy, którego celem jest ukrycie wady i wprowadzenie kupującego w błąd, po to by skłonić go do zawarcia umowy sprzedaży” (Wyrok Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 2003 r., sygn. akt II CKN 1382/00). Należy przy tym pamiętać, że „sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy”(art.557§1 kodeksu cywilnego).

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady ukryte jest odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne. „Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny.” Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne”(art.560 §1 kodeksu cywilnego). W razie ujawnienia wady ukrytej kupujący może:

• odstąpić od umowy, w takim przypadku „jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej”(art.560§2 kodeksu cywilnego)

• żądać obniżenia ceny, w takim przypadku „jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad”(art.560§3 kodeksu cywilnego)

• żądać wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolna od wad, w takim przypadku „jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący”(art.560§4 kodeksu cywilnego)

• żądać naprawienia szkody poniesionej przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wad, „w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów”(art.566§1 kodeksu cywilnego).

Na zgłoszenie swoich roszczeń kupujący ma rok od dnia, kiedy samochód został wydany, lecz w przypadku wykrycia wady tylko miesiąc, najlepiej zawiadomić sprzedawcę w formie pisemnej, np. za pomocą listu poleconego – liczy się data nadania listu. Inaczej jest w wypadku, kiedy udowodnimy sprzedawcy podstępne zatajenie wady, wtedy przestają nas wiązać terminy na zgłoszenie wady, tzn. że możemy zgłosić wadę nawet po dwóch latach od jej wykrycia.

Jak już wcześniej wymieniliśmy sprzedawca będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy (art.557§1 kodeksu cywilnego), np. jeżeli sprzedawca przed podpisaniem umowy poinformował kupującego, że pojazd jest po wypadku, a ten mimo wszystko go kupił, to nie może on potem zgłaszać roszczeń z tytułu wad, które są wynikiem wcześniejszego wypadku. Pamiętajmy, że sprzedawca musi nas poinformować o tym przed podpisaniem umowy, jeżeli poinformuje nas o tym po podpisaniu umowy możemy wystąpić z roszczeniem przeciwko sprzedawcy, argumentując, że podstępnie zataił wadę. Ponadto sprzedawca może być zwolniony z odpowiedzialności za wady, jeżeli zgodzą się na to obie strony umowy: „strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych”(art.558§1 kodeksu cywilnego), potwierdzeniem takiej zgody jest złożenie podpisu pod umową, dlatego należy dokładnie czytać umowę kupna – sprzedaży, zwłaszcza jeśli kupujemy używany samochód na giełdzie samochodowej. „Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym”(art.558§2 kodeksu cywilnego).


Nieuczciwemu sprzedawcy oprócz wyżej wymienionej odpowiedzialności grożą jeszcze inne sankcje. Większość sprzedawców, którzy podstępnie zatajają wadę samochodu działa w celu uzyskania korzyści majątkowej, sprzedawca działający w celu osiągnięcia korzyści majątkowej popełnia przestępstwo określone w kodeksie karnym z 1997 roku, za które grozi nawet 8 lat pozbawienia wolności: „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”(art.286 §1 kodeksu karnego). Oprócz kary pozbawienia wolności sąd może orzec grzywnę, a także na wniosek osoby pokrzywdzonej w tym wypadku kupującego, nakazać naprawienie wyrządzonej szkody. W wypadku, gdy padliśmy ofiarą oszustwa, należy powiadomić odpowiedni organ ścigania. Aby udowodnić sprzedawcy oszustwo, należy dowieść, że działał on w celu uzyskania korzyści majątkowej, nie ma tu znaczenia czy korzyść taką osiągnął, ponadto że zastosowanie przez sprzedawcę nieuczciwych środków pogorszyło sytuacje majątkową kupującego.


Zanim kupimy używany samochód należy dokładnie zapoznać się z jego stanem technicznym i prawnym, a przed podpisaniem umowy dokładnie ją przeczytać. Pamiętajmy sprzedawca ma obowiązek udzielenia nam wszelkich informacji dotyczących sytuacji prawnej samochodu takich jak:

• dane właściciela samochodu,

• przedstawić dowód rejestracyjny

• przedstawić czy samochód jest obciążony prawem zastawu

• przedstawić upoważnienia współwłaścicieli, jeżeli tacy są,
ponadto jest zobowiązany do udzielenia wszelkich informacji o stanie faktycznym samochodu tzn. o jego stanie technicznym oraz historii większych napraw i remontów(np. powypadkowych).Newsy o podobnej tematyce:

Najlepszym samochodem na świecie jest…
Koniec aut tanich zza oceanu
Karta kredytowa typu co-branded Volvo Truck Nordea
Sportowy samochód rokuArtykuły o podobnej tematyce:
TAGI:

wada ukryta

,

samochód

,

sprzedawca

,

umowa kupna - sprzedazy,

,Fotki z Encyklopedii:


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/baza/MS_Analysis/mstrack.php on line 44AutoInformator.pl to portal gromadzący

Ogłoszenia Motoryzacyjne

 z całej Polski. Najlepsza

AutoGiełda

,

Auto Giełda

,

Giełda Samochodowa

 tylko w serwisie AutoInformator.pl -

Ogłoszenia Motoryzacyjne

 dla każdego!

AutoInformator.pl © 2005-2007 Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Kontakt z Administracją | Mapa Strony