Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/mainfile.php on line 64
Co nam grozi za jazdę pod wpływem alkoholu - artykuł
    AutoInformator.pl      Samochody Osobowe      Samochody Dostawcze      Zarejestruj Komis      Kredyt Samochodowy

Encyklopedia | Alkomat | Punkty Karne | Tablice Rejestracyjne | Taryfikator | Znaki Drogowe | Benzyna/Diesel | Poradniki MotoryzacyjneDeprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 29

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 30

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 31

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 32

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 33

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 34

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 36

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 41

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 42

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 42

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 43

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 44

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 45

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 46

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 47

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 48

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/includes/counter.php on line 49
Poradniki Motoryzacyjne - > Co nam grozi za jazdę pod wpływem alkoholu

Co nam grozi za jazdę pod wpływem alkoholu


Strona: 1/1


Większość społeczeństwa twierdzi, że jazda pod wpływem alkoholu to szczyt głupoty i nieodpowiedzialności, niestety ciągle istnieje duża grupa osób, które „wsiadają za kółko” po jego spożyciu. Jak pokazują statystyki w 2007 roku na polskich drogach nietrzeźwi kierowcy spowodowali prawie 300 wypadków.
Według prawa rozróżnia się dwa pojęcia:

• Stan po spożyciu alkoholu - mamy z nim do czynienia, gdy stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila, bądź zawartość alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza mieści się w przedziale od 0,1 do 0,25 mg. Kierowca będący w stanie po spożyciu alkoholu popełnia wykroczenie zagrożone karą aresztu, grzywną od 50 do 5 tyś. złotych i zatrzymaniem prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

• Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 roku(art.115§16) zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, inaczej zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.


Jak mówi ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Za przestępstwo grożą wyższe sankcje niż za wykroczenie, art.178a kodeksu karnego mówi, że:

„§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd
niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności doroku.”
Sąd oprócz wyżej wymienionych sankcji orzeknie także wobec osoby skazanej za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (najwyższa taka kara to zakaz prowadzenia pojazdów na całe życie) zgodnie z art.42 kodeksu karnego:

„§ 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie
skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa
wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu
w komunikacji.

§ 2. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia
przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem
środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art.
173, 174 lub 177.

§ 3. Sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na
zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art.
173 lub 174, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek
na jej zdrowiu albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art.
177 § 2 lub w art. 355 § 2, był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka
odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

§ 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze
w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach
określonych w § 3.”


Należy pamiętać, że polskie prawo przewiduje również skazanie pasażera lub każdej innej osoby zachęcającej bądź akceptującej spożywanie alkoholu przez kierowcę, a następnie godzącej się na prowadzenie pojazdu przez tą osobę. Prawo karne określa to jako przestępstwo popełnione w formie podżegania lub pomocnictwa do art.178a kodeksu karnego.

W wyżej wymienionych przepisach użyto definicji „pojazd mechaniczny”, jak twierdzi Sąd Najwyższy - Izba Karna wyrok z dnia 4 lutego 1993 roku „pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym jest każdy pojazd drogowy lub szynowy napędzany umieszczonym na nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower.” Ponadto Sąd Najwyższy - Izba Karna w wyroku z dnia 18 marca 2003 roku stwierdził, że: „podmiotem przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. jest także osoba prowadząca holowany pojazd mechaniczny.” W uzasadnieniu Sąd Najwyższy podał, że: „prowadzącym pojazd, w rozumieniu art. 178a § 1 k.k., jest także osoba, która będąc w stanie nietrzeźwości, siedząc za kierownicą holowanego pojazdu mechanicznego, nadaje temu pojazdowi kierunek jazdy, przez skręty kierownicy, w sposób ograniczony długością holu.”


Często zdarza się, że policja zatrzymuje osoby prowadzące samochód pod wpływem alkoholu, które już uprzednio zostały skazane za to przestępstwo i odebrano im prawo jazdy. W takiej sytuacji zachodzi pytanie czy można tą osobę jeszcze raz skazać i czy zachowanie tej osoby kwalifikuje się jako jeden czy dwa czyny. Otóż Sąd Najwyższy - Izba Karna w swoim postanowieniu z dnia 26 sierpnia 2004 roku stwierdził, że „prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości po uprzednim odebraniu kierowcy prawa jazdy stanowi jeden czyn. Wypełnia on znamiona dwóch przestępstw: prowadzenia w stanie nietrzeźwym i łamania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia.” Jak wynika z powyższego postanowienia Sądu Najwyższego prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości i naruszenie zakazu prowadzenia pojazdu stanowi jeden czyn.

Policjant, w związku z wykonywaniem czynności służbowych jest uprawniony do „żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku, do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu”(art.129 prawo o ruchu drogowym). Stan trzeźwości kierowcy można zbadać na trzy sposoby:

 poprzez badanie wydychanego powietrza, które przeprowadza się za pomocą alkotestu. Sposób badania reguluje Zarządzenie nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie badania na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, §3 zarządzenia stanowi, że:

1. W przypadku dokonania pomiaru urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 i uzyskaniu wyniku ponad 0,00 mg/dm3, należy niezwłocznie dokonać drugiego pomiaru.

2. W przypadku dokonania pomiaru urządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 i uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3, należy dokonać drugiego pomiaru po upływie 15 minut.

Wynik badania należy zweryfikować badaniem krwi, jeżeli badany uczestniczył w wypadku drogowym, w którym są zabici, zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez badanego, lub zaistniała znaczna rozbieżność między pierwszym a drugim pomiarem.

 poprzez badanie krwi

 poprzez badanie moczu.

Ponadto policjant jest „uprawniony do uniemożliwienia kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu”(art.129 prawo o ruchu drogowym). Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu – grozi kara 10 punktów karnych oraz natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy. Prawo jazdy zostanie przekazane - wraz z wynikiem badania alkotestem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, badania krwi lub moczu - do sądu grodzkiego lub prokuratora (art.137 prawo o ruchu drogowym).
Wyżej wymienione sankcje są zaostrzane, gdy osoba, która kierowała pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości brała udział w wypadku drogowym bądź go spowodowała i tak:

• Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art.173§1 kodeksu karnego).

• Spowodowanie katastrofy drogowej, w której ktoś poniósł śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat (art.173§3 kodeksu karnego).

• Kto naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art.177§1 kodeksu karnego)

• Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art.177§2 kodeksu karnego)


Nawet niewielka ilość alkoholu ma wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Alkohol działa na mózg jak środek usypiający, przez co spowalnia jego reakcje. Jego usypianie jest stopniowe i początkowo może wprowadzić w stan pobudzenia, ekscytacji, dopiero potem kolejno „usypia” ośrodki mózgu odpowiedzialne za funkcjonowanie poszczególnych części naszego ciała czy narządów zmysłu m.in. ogranicza pole widzenia i pogorsza wzrok. Zmniejsza również szybkość reakcji, która w przypadku prowadzenia samochodu jest niezbędna do zachowania bezpieczeństwa na drodze. Organizm człowieka, a dokładniej wątroba spala około jednej porcji alkoholu na godzinę (mała puszka piwa o zawartości alkoholu 5,8% to prawie 2 takie porcje), tzn. że po wypiciu małej puszki piwa 5,8% musimy odczekać, co najmniej dwie godziny, aby nasz organizm oczyścił się z alkoholu. Należy wystrzegać się popularnych mitów, które mówią, w jaki sposób szybciej wytrzeźwiejemy:

- zjem cos to wytrzeźwieję,

- po wypiciu piwa bezalkoholowego mogę wsiąść za kółko – piwo bezalkoholowe mimo nazwy też zawiera alkohol, wypicie więcej niż jednego kufla może spowodować, że nasz organizm nie zdążył zneutralizować wypitego alkoholu,

- szybciej wytrzeźwieję, gdy wyjdę na świeże powietrze,


Tak czy inaczej spożywanie alkoholu przez osobę kierującą pojazdem mechanicznym uniemożliwia bezpieczną jazdę, dlatego zanim wsiądziemy za kółko po wypiciu kilku głębszych warto się zastanowić nad możliwymi konsekwencjami. Może okazać się, że dużo taniej i bezpieczniej będzie zamówić taksówkę lub zadzwonić po znajomego.


Newsy o podobnej tematyce:

Jeździć po polsku...
Jakim jesteś kierowcą?
Brakuje kierowców
Jaskółka spowodowała wypadekArtykuły o podobnej tematyce:
TAGI:

stan po spożyciu alkoholu

,

stan nietrzeźwości

,

kierowca

,

wykroczenie

,

grzywna

,

przestępstwo

,Fotki z Encyklopedii:


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/auto2/domains/autoinformator.pl/public_html/baza/MS_Analysis/mstrack.php on line 44AutoInformator.pl to portal gromadzący

Ogłoszenia Motoryzacyjne

 z całej Polski. Najlepsza

AutoGiełda

,

Auto Giełda

,

Giełda Samochodowa

 tylko w serwisie AutoInformator.pl -

Ogłoszenia Motoryzacyjne

 dla każdego!

AutoInformator.pl © 2005-2007 Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Kontakt z Administracją | Mapa Strony